Splošni pogoji

Ti splošni pogoji uporabe spletnega portala Tutoria.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega portala Tutoria.si (v nadaljevanju: spletni portal oz. Tutoria.si).
Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu.
V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.
V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji se je vsak registriran član dolžan trajno izčlaniti. Registriran član se lahko izčlani kadarkoli in iz kateregakoli razloga tako, da na elektronski naslov info@tutoria.si sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preverjanju nemudoma izključil. Do izključitve je registriran član popolnoma odgovoren za svoja dejanja.
Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v teh pogojih.
Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na Vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo.

OPREDELITEV POJMOV

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega portala Tutoria.si predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega portala Tutoria.si.
SPLETNI PORTAL Tutoria.si (v nadaljevanju: spletni portal oz. Tutoria.si) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.Tutoria.si ponuja uporabnikom določene storitve. Ponudnik storitev si pridržuje pravico spremeniti domenski naslov spletnega portala.
PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik) spletnega portala Tutoria.si, lastnik vsebin, lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti je Jernej Iv Posavec, razen če ni navedeno drugače.
UPORABNIK storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, ipd.) uporablja storitve spletnega portala Tutoria.si (v nadaljevanju uporabnik).
REGISTRIRAN ČLAN je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije novega člana ter svojo registracijo potrdi s prijavo v sistem s svojim uporabniškim imenom (e-poštni naslov) in geslom. Kot registriran član se prav tako šteje podjetje, ki se registrira na internetnem portalu Tutoria.si. V tem primeru podjetje zastopa in predstavlja ena oseba in sicer tista, ki je registrirana kot registriran član.
POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega portala Tutoria.si vsebuje opis načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov in registriranih članov spletnega portala Tutoria.si, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega portala Tutoria.si.

PREDMET STORITEV

E-učenje vključuje izvedbo spletnega učenja, neomejen dostop oz. najmanj enoletni dostop do spletnih videoposnetkov e-učenja, pridobitev certifikata o uspešno opravljenem e-učenju za določeno spletno izobraževanje, dostop do brezplačnih videoposnetkov za posamezna področja, brezplačno on-line pomoč in dostop do pogostih vprašanj ter odgovorov.
Storitve so na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

POGOJI ZA UPORABO STORITVE

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za registrirane člane in uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.
Storitve za registrirane člane so namenjene vsem registriranim članom spletnega portala Tutoria.si, ki uspešno zaključijo postopek registracije novega člana.
Nekatere storitve Tutoria.si so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi ostalim uporabnikom.
Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev registriranim članom in uporabnikom Tutoria.si.
Storitve Tutoria.si lahko v okviru teh splošnih pogojev prosto uporabljajo le uporabniki, ki so dopolnili 15 let.
Uporabniki in registrirani člani mlajši od 15 let morajo za uporabo storitev Tutoria.si pridobiti pisno dovoljenje staršev ali zakonitih skrbnikov na način, določen v veljavni zakonodaji.
Uporabnikom in registriranim članom mlajšim od 15 let uporaba storitev Tutoria.si brez dovoljenja staršev ali zakonitih skrbnikov ni dovoljena.
Uporabniki in registrirani člani z uporabo spletnega portala Tutoria.si izrecno zagotavljajo, da izpolnjujejo starostni pogoj iz tega člena.

POSTOPEK PRIDOBITVE ČLANSTVA

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem portalu Tutoria.si prične postopek registracije.
S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.
Uporabnik je zavezan k spoštovanju splošnih pogojev, ki veljajo za registrirane člane, neposredno s pričetkom postopka registracije – takoj ko potrdi, da je splošne pogoje in politiko zasebnosti prebral in se z njima v celoti strinja.
S potrditvijo strinjanja s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti lahko uporabnik začne s postopkom registriranja.
Uporabnik v postopku registracije navede uporabniško ime. Za uporabniško ime velja e-poštni naslov. Ponudnik si pridržuje pravico, da v postopku registracije ali kadarkoli kasneje zavrne dodelitev ali uporabo uporabniškega imena, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji.
V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime.
Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.
Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.
Registriran član se v okviru storitev, ki jih ponuja Tutoria.si, ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, registriranim članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.
Ob registraciji je potrebno navesti naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naziv podjetja (samo za podjetja),
- davčna številka (samo za podjetja),
- ulica in hišna številka,
- poštna številka in kraj,
- delovno mesto in funkcija (samo za podjetja),
- telefon,
- mobilni telefon,
- e-poštni naslov.
Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik avtomatično vstopi v spletni portal in s tem postane registriran član. V primeru, da želi registriran član uporabljati vse storitve, ki so na voljo na spletnem portalu, mora potrditi še vpisan e-poštni naslov. Član na naveden e-poštni naslov prejme potrditveno povezavo za dostop do spletnega portala Tutoria.si ter s tem potrdi veljavnost e-poštnega naslova.
Vsi ob postopku registracije navedeni osebni podatki so varovani v skladu s politiko zasebnosti.

PRAVILA VEDENJA REGISTRIRANIH ČLANOV

Registriran član vse storitve Tutoria.si uporablja na lastno odgovornost.
Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni ali prilagodi uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.
Uporabnik ali registriran član se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami.
Registriran član bo v okviru uporabe spletnega portala Tutoria.si in njegovih storitev uporabljal en sam uporabniški račun. V primeru, da isti registriran član uporablja različne uporabniške račune, mu lahko ponudnik onemogoči dostop do vseh računov na spletnem portalu Tutoria.si.
Registriranemu članu ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega imena.
Registrirani člani so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Registriranim članom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega imena.

PREKINITEV ČLANSTVA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno. Posamezno e-učenje vključuje najmanj enoletni dostop do spletnih video vsebin od nakupa storitve.
Uporabniški računi, s katerimi se člani ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.

PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na straneh spletnega portala Tutoria.si, so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela, so v skladu z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.
Ponudnik je izključni lastnik znamke Tutoria.si in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.
Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.
Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov info@tutoria.si.
Na določenih mestih portal ponuja možnost prenosa datotek na vaš računalnik. Te datoteke lahko uporabljate izključno v učne namene v okviru spletnega učenja in jih ne smete posredovati tretjim osebam.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ponudnik spletnega portala varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007). Podrobnejši opis si lahko ogledate pod politiko zasebnosti.

PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja piškotke kot skoraj vse spletne strani, ki se med brskanjem po spletnem portalu Tutoria.si prenašajo skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih članov. Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem portalu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.
Uporabnik ali registriran član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo omogočil uporabo piškotov na posameznem spletnem portalu ali ne. Uporaba storitev spletnega portala Tutoria.si, za katere se zahteva članstvo na spletnem portalu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika, informacije pa prav tako najdete pod pogostimi vprašanji ali tukaj.

PREPOVEDANA RAVNANJA

Uporabnik izrecno soglaša, da osebno ali preko zastopnika ne počne katerokoli od naslednjih prepovedanih ravnanj:
 • Prenos, namestitev ali drugačen transfer kakršnihkoli virusov, oglaševanja, komunikacije, drugih predmetov ali procesov na spletno stran, ki na kakršenkoli način vpliva na uporabo, užitek ali storitev spletne strani in ima škodljiv učinek na računalnike, strežnike ali podatkovne baze spletne strani Tutoria.si.
 • Zajemanje, prenos, shranjevanje, nalaganje, tiskanje ali drugačno zadržanje informacij in vsebine spletne strani, razen tistih, ki so izrecno dovoljene s temi splošnimi pogoji.
 • Dovoliti oziroma predati dostop do računa na spletni strani drugim uporabnikom s pomočjo vašega uporabniškega imena in gesla ali kako drugače, ali predati uporabniško ime in geslo drugega pooblaščenega uporabnika.
 • Kopiranje, prilagajanje, povratni inženiring, razpečevanje, ponovno objavljanje, spreminjanje, ustvarjanje izpeljanih izdelkov oz. storitev, dajanje dovoljenja, prenos ali prilagoditev programske opreme, informacijske vsebine, besedil, grafične podobe, izvorne kode, HTML kode, ali drugih razpoložljivih vsebin na spletni strani.
 • Odstranjevanje ali spreminjanje katerihkoli avtorskih pravic, blagovnih znamk, pravnih obvestil ali drugih lastniških zapiskov iz vsebin, ki so na voljo na spletnih straneh.
 • Prenos vsebine spletne strani na drugo osebo; »frame«, »mirror«, »in-line povezava«, ali namestitev podobne navigacijske tehnologije na spletni strani; ali »globoka povezava« do spletne strani.
 • Kršitev ali poskus kršitve varnostnih mehanizmov spletne strani Tutoria.si, dostopanje do podatkov ali strežnika, do katerih nimate dovoljenja za dostop ali kako drugače kršiti varnost spletnega mesta Tutoria.si.
 • Kakršnokoli drugo ravnanje, ki krši zakon o avtorskih pravicah ali druge zakone v Republiki Sloveniji.
 • Uporaba kakršnihkoli naprav (npr. »web crawler« ali kakšen drugi avtomatični mehanizem)ali drugih zlonamernih metod za pridobivanje informacij o drugih uporabnikih, spletnih straneh ali o Tutoria.si.
 • Uporaba spletne strani za kršenje pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, kršenje pravic osebnosti, pravic javnosti in zaupnosti; nalaganje, prenos, prikazovanje, objavljanje, ustvarjanje izpeljanih izdelkov oz. storitev, prenašanje ali kakršnokoli širjenje informacij ali vsebin, ki kršijo pravice intelektualne lastnine tretje osebe.
 • Napačno prikazovanje osebnosti ali osebnih podatkov pri dostopanju do spletnih strani; kakršnokoli oblikovanje glave paketa TCP/IP ali dela informacij v glavi katerekoli e-pošte tako, da se e-pošta prikazuje, kot da je bila poslana s Tutoria.si.
 • Objavljanje nespodobnih, vznemirljivih, obrekljivih, nasilnih, pornografskih, žaljivih, grozečih, neprijetnih ali nezakonitih vsebin na spletno stran; objavljanje sporočil, ki zagovarjajo ali vzpodbujajo kaznivo ravnanje ali vedenje.
 • Oglaševanje ali zbiranje kakršnihkoli sredstev, blaga ali storitev na spletni strani.
 • Ponujanje kakršnihkoli storitev komercialnega gostovanja z dostopom do spletne strani in / ali vsebine na spletni strani.
Da bi zagotovili, da se uporabniki ne zapletejo v prepovedana ravnanja, si Tutoria.si pridržuje pravico, da spremlja uporabo spletnih strani in si pridržuje pravico, da prekliče ali onemogoči dostop oziroma uporabo spletnih strani katerikoli osebi ali subjektu, katerih uporaba sovpada s prepovedanim ravnanjem.
Strinjate se, da ne kršite katerihkoli zakonov Republike Slovenije, tujih ali mednarodnih zakonov in predpisov v zvezi z izvozom programske opreme in tehnologije.

NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:
 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh;
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega portala Tutoria.si;
 • blokiranje uporabniškega računa;
 • blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti registriran član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve;
 • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve;
 • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev;
Ponudnik bo izključil vse uporabnike ali člane, ki delujejo v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

ODGOVORNOST

Uporabnik ali registriran član se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega portala ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.
V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom ali registriranim članom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.
Ponudniku storitev, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki ali registrirani člani za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.
Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v skladu z določili teh splošnih pogojev po lastni presoji kadarkoli z ali brez obvestila zaradi kakršnihkoli kršitev določb tega sporazuma prekine ali razveže članstvo oziroma registriranemu članu ali uporabniku omeji dostop do določenih storitev ali storitev v okviru Tutoria.si v celoti.
Ponudnik storitev uporabnikom in registriranim članom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega portala Tutoria.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik storitev prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, ki se nanašajo na pokritje območja ali prekinitev zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala Tutoria.si, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.
Obveznost ponudnika storitev za škodne primere v zvezi s storitvami spletnega portala Tutoria.si, ki niso zajeti s tem sporazumom, je omejena na znesek, ki ga je uporabnik ali registriran član vplačal za storitve Tutoria.si v zadnjih 6 mesecih pred nastankom spora.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Uporabnik ali registriran član se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega portala Tutoria.si, ne glede na to, če se je na spletni portal prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ali registriranega člana ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.
Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem portalu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem portalu Tutoria.si.

DOSTOP DO SPLETNEGA PORTALA IN SPREMEMBA VSEBINE

Tutoria.si si prizadeva svojim naročnikom zagotoviti neomejen dostop do spletnih vsebin. V ta namen bo Tutoria.si sprejela vse kar je v njeni moči, da zagotovi neprekinjen dostop svojim naročnikom. Vendar pa se lahko od časa do časa zgodi, da naročniki ne bodo mogli dostopati zaradi pogojev, ki niso pod nadzorom Tutoria.si. Takšni pogoji vključujejo, vendar niso omejeni na: višje sile, izpade električne energije, računalniške hekerje in druge, ki ne delujejo v skladu z zakonom. Od časa do časa dostop ni možen zaradi težav s programsko opremo, izpada strežnikov, zaradi povečanega internetnega prometa ali izpadov le-tega, programerskih napak, rednega vzdrževanja sistema in iz drugih povezanih razlogov. Kot odgovor na nedostopnost spletnih vsebin bo Tutoria.si sprejela vse razumne ukrepe, da se zagotovi dostop v razumnem času.
Tutoria.si si prizadeva zagotoviti najkvalitetnejše spletne vsebine svojim naročnikom. V ta namen si Tutoria.si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni, prilagodi ali prekine katerokoli podobo ali značilnost spletne strani, v celoti ali delno brez omejitev, vključujoč vsebino, razpoložljivost, dostopnost in/ali pogoje te strani. Takšne spremembe, prilagoditve, dodatki ali izbrisi stopijo v veljavo takoj in bodo objavljene na tem mestu.
Uporabniki so sami odgovorni za zagotavljanje ustrezne strojne in programske opreme, telekomunikacijske opreme ter internetnih storitev potrebnih za uporabo tega spletnega mesta.

REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega portala Tutoria.si, se obrnite na elektronski naslov info@tutoria.si.

PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Mariboru, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega portala, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Mariboru, Republika Slovenija.

VELJAVNOST POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.0 in velja od 1. avgusta 2011.

Dodaj odgovor